ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesระเบียบการ...

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าอบรม กรุณาทำความเข้าใจกฏระเบียบต่าง ๆ โดยละเอียดก่อนการสมัคร หรือผู้ที่ต้องการสมัครให้กับบุคคลอื่น ๆ โปรดแจ้งกฏระเบียบต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ท่านสมัครให้ ให้ทราบอย่างละเอียดและขอให้การเข้าอบรมขอให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม

 
      การสมัคร
 
- ไม่รับสมัครผู้ที่ติด Blacklist ในกรณีดังต่อไปนี้ สมัครแล้วไม่มาเข้าอบรมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า, ขอกลับก่อน, ผู้ละเมิดกฎระเบียบเมื่อครั้งที่เคยเข้าอบรม, สภาวะสอนยากและผู้ที่ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ "ไม่รับเข้าอบรมเด็ดขาด" ทั้งนี้ผลการพิจารณาเข้ารับการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมูลนิธิฯ เป็นอันสิ้นสุด
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ควรปกปิดข้อมูลในการกรอกใบสมัคร กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
-   ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าสามารถเข้ารับการอบรมได้หรือไม่
- รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 70 ปี (ที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น)
- ไม่รับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตทุกประเภท ผู้ป่วยโรคประสาท ผู้ที่ติดยาเสพติด ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ผู้ที่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือ ผู้ป่วยโรคติดต่อ (โรคไวรัสตับอับเสบทุกชนิด, HIV ทุกระยะ, โรคไข้เลือดออก, โรคผิวหนัง, วัณโรค) 
ผู้ที่มีภาวะของโรคซึมเศร้า, ผู้ป่วยโรคชรา, ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินและไม่สามารถนั่งปฏิบัติกับพื้นได้ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมงได้
- ไม่รับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเข่า, ขา, หลัง หรือผู้ที่ไม่สามารถนั่งปฏิบัติกับพื้นได้ (ไม่อนุญาตให้นั่งเก้าอี้)
- ไม่รับสมัครผู้ที่ไม่ได้สมัครผ่านระบบล่วงหน้า
- กรอกใบสมัครบนหน้าเว็ปไซต์ เมนู “ลงชื่อเข้าอบรม”
- ไม่ควรเพิกเฉยรายละเอียดที่แสดงไว้ให้ท่านอ่านรายละเอียดและยอมรับ ก่อนทำการกรอกใบสมัคร
- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และกรอกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครและความรวดเร็วในการพิจารณาใบสมัคร 
หากไม่แน่ใจให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมาย (-) หากกรอกข้อมูลไม่ครบทางระบบจำเป็นต้องตัดสิทธิ์ของท่านโดยอัตโนมัติ
- เมื่อสมัครแล้วให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อของท่านที่เมนู “รายชื่อผู้เข้าอบรม” หลังรายชื่อของท่านจะขึ้นข้อความว่า "รอการพิจารณา" แสดงว่ายังไม่ได้รับการคัดเลือก ต้องรอให้ทางมูลนิธิพิจารณาใบสมัครก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ผู้สมัครจะต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบสถานะการสมัครด้วยตัวเอง จะไม่มีการโทรหรือ email แจ้ง และหลีกเลี่ยงการโทรมาสอบถามผลการพิจารณาใบสมัคร
- เมื่อทางมูลนิธิพิจารณาใบสมัครแล้วเห็นว่าท่านควรได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หลังรายชื่อของท่านจะขึ้นข้อความว่า “ผ่านการพิจารณา”
- เมื่อชื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้ท่าน Print ใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เตรียมมายื่นในวันลงทะเบียน (คลิก   ที่ปรากฏอยู่หลังชื่อของท่านที่ผ่านการพิจารณาแล้ว เพื่อ Print ใบสมัคร)
- ห้ามมิให้ติดต่อวิปัสสนาจารย์โดยตรงเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการอบรม..
- กรณีต้องการยกเลิกการสมัครเข้ารับการอบรมให้ติดต่อแจ้งกับทางมูลนิธิล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม โดยสามารถแจ้งได้ที่
o โทร. 081-4831330
o Website : เมนู “ติดต่อมูลนิธิ” (เลือกประเภท : ขอยกเลิกการสมัครเข้าอบรม)
* หากไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า ทางมูลนิธิจำเป็นต้องตัดสิทธิ์ในการสมัครของท่านในครั้งต่อๆ ไป*
 
    การลงทะเบียน
ศูนย์ฯ 1 (อบรมเบื้องต้น)                                                         ศูนย์ฯ 2 (อบรมเชิงลึก)
08.30 น. – 10.000 น. เปิดรับลงทะเบียน                                    08.30 น. - 09.30 น.  เปิดรับลงทะเบียน
10.30 น. – 11.30 น.   ปฐมนิเทศ และขึ้นกรรมฐาน                         10.00 น. - 11.30 น.  ปฐมนิเทศ และขึ้นกรรมฐาน

**เวลาลงทะเบียนศูนย์ฯ 1 ต่างจากศูนย์ฯ 2**
 
-   วันลงทะเบียน ทุกท่านต้องฝากโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งหนังสือทุกประเภท
- ทุกท่านต้องมาให้ทันเวลาปฐมนิเทศ (ควรเดินทางมาถึงศูนย์ก่อนเวลา 10.00 น. ไม่อนุญาตให้มาสายเกินเวลา)
- วันสุดท้ายของการอบรมจะเลิกในเวลา 12.00 น. (เลทไม่เกิน 12.30 น.) *ไม่อนุญาตให้กลับก่อน*
- ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางมาได้ทันในช่วงเวลาที่กาหนด หรือไม่สามารถอยู่ได้ตลอดการอบรม ขอความกรุณาเลื่อนไปลงชื่อเข้าอบรมในช่วงเวลาที่ท่านสามารถเดินทางมาได้ทัน และอยู่ได้ตลอดการอบรมในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น เนื่องจากทางมูลนิธิฯจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครมาสายได้  ยกเว้นในกรณีสุดวิสัยที่จะกระทำได้แล้วเท่านั้น หากผู้เข้าอบรมกลับก่อนทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องตัดสิทธิ์ของท่านในครั้งถัดไป
- ยื่นใบสมัครที่ Print จากระบบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการลงทะเบียน
 -   ค่าใช้จ่ายในการอบรมของมูลนิธิฯ 3,500 บาท/คน/คอร์ส ขอเชิญร่วมทาบุญกับมูลนิธิฯ ตามจิตศรัทธา
    โดยสามารถร่วมทำบุญได้ในวันที่ลงทะเบียน
 
 
    การเตรียมตัว
1.  ต้องอยู่ให้ครบ 7 คืน 8 วัน
2. เตรียมเสื้อผ้า ชุดชั้นใน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้พอเพียงสำหรับ 8 วันโดยไม่ต้องซัก
3. สวมใส่ชุดสีขาว สุภาพสตรีไม่ควรสวมกางเกงขาสั้น เสื้อคอกว้างและเสื้อผ้าที่รัดรูปหรือบางเกินไป (เสื้อกันหนาว ชุดนอน สามารถใช้สีอื่นได้)
4. นำผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มาเอง (หน้าหนาวควรเตรียมผ้าห่มที่หนาและอบอุ่นพอ) ถ้าไม่สะดวกสามารถติดต่อยืมได้ในวันลงทะเบียน (มีค่าใช้จ่ายช่วยค่าซักชุดละ 100 บาท)
5. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาให้ครบ พอเหมาะ ทางมูลนิธิฯ จะไม่อนุญาตให้มีการฝากซื้อของทุกกรณี  และไม่ควรนำข้าวของหรือเครื่องประดับมีค่าติดตัวมา
6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าสามารถเข้ารับการอบรมได้หรือไม่
7. รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรือเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว)
8. ไม่รับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตทุกประเภท ผู้ป่วยโรคประสาท ผู้ที่ติดยาเสพติด ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ที่เป็นโรคสังคมรังเกียจ หรือ ผู้ป่วยโรคติดต่อ (โรคไวรัสตับอับเสบทุกชนิด, HIV ทุกระยะ, โรคไข้เลือดออก, โรคผิวหนัง, วัณโรค) ผู้ที่มีภาวะของโรคซึมเศร้า, ผู้ป่วยโรคชรา, ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดิน-นั่งได้ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมงได้
9. เตรียมกายและใจให้พร้อมในการปฏิบัติธรรม เพื่อลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิเลสในตนนั่นเอง ดังนั้นห้ามนำเอาสิ่งเสพติดเข้ามา เช่น เหล้า บุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ
10. ไม่ฟังเพลง ข่าวสารทางวิทยุหรือโทรทัศน์ รวมทั้งอ่านและเขียนหนังสือทุกประเภท
11. งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภทโดยเด็ดขาด และกรุณาฝากมือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกเครื่อง
12. ไม่มาลงทะเบียนสายเกินเวลา ห้ามกลับก่อนเวลาเลิก ห้ามออกนอกสถานที่และต้องอยู่จนครบระยะเวลาการอบรม 7 คืน 8 วัน
13. ไม่อนุญาตให้เยี่ยมผู้เข้ารับการอบรม ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หากต้องการฝากสิ่งของเครื่องใช้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น
14. สำรวมกาย วาจา ใจ โดยห้ามพูดคุยตลอดระยะเวลาการอบรม
15.
16.

17.
18.
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของท่านเอง
ผู้เข้าอบรมศูนย์ฯ 2 (อบรมเชิงลึก) ต้องผ่านการอบรมศูนย์ฯ 1 (อบรมเบื้องต้น) มาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง
และควรผ่านการอบรมศูนย์ฯ 1 หรือ 2 ครั้งล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน
ผู้เข้าอบรมศูนย์ฯ 2 (อบรมเชิงลึก) ให้นำนาฬิกาจับเวลา (TIMER) มาด้วย
ดูคำแนะนำในการเดินทางได้ที่เมนูหลัก "แผนที่"
   ตารางเวลาการปฏิบัติ
04.00 - 04.30 น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
04.30 - 06.00 น. ออกกาลังกาย เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
06.00 - 06.30 น. ไหว้พระสวดมนต์
06.30 - 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 09.30 น. ธรรมะบรรยาย ต่อระยะเดินจงกรม
09.30 - 12.00 น. ปฏิบัติ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 15.00 น. ปฏิบัติ
15.00 - 15.15 น. พักดื่มน้ำปานะ
15.15 - 16.30 น. ปฏิบัติ
16.30 - 18.00 น. รับประทานอาหารว่าง ทำกิจส่วนตัว
18.00 - 20.00 น. ไหว้พระสวดมนต์ ธรรมะบรรยาย
20.00 - 21.30 น. ปฏิบัติ

หมายเหตุ : ตารางการปฏิบัติอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสมควร

**ผู้เข้ารับการอบรม ต้องปฏิบัติตามตารางการอบรมอย่างเคร่งครัด เพื่อก่อให้เกิดผลของการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและดำเนินไปตามหลักการเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างสมบูรณ์**
ต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ โทร. 081-4831330, 081-5301844 (ขอสงวนการติดต่อทางโทรศัพท์ไว้เฉพาะข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซต์เท่านั้น)