ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages"ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1"


   ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ (ศูนย์ 1.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2542 โดยอาจารย์พิชัยและอาจารย์ศิริพร กรรณกุลสุนทร ได้มีกุศลเจตนา
ที่จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฏฐานสี่ที่สัปปายะในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ต้องร่อนเร่ไปเปิดการอบรมเปลี่ยนสถานที่ไปยังที่
ต่างๆ ดังที่เคยดำเนินมาเมื่อสิบกว่าปีก่อน และได้บอกบุญไปยังโยคีผู้ที่ใฝ่ใจในการปฏิบัติจนรวบรวมกองทุนได้ประมาณล้านกว่าบาท
   
  ต่อมา ความทราบถึงหลวงตาบุญทรง เจ้าอาวาสวัดห้วยส้ม อ.สันป่าตอง (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) ซึ่งเคยปฏิบัติธรรมกับคุณแม่
สิริ กรินชัย มีจิตศรัทธาร่วมกันจึงได้ชักชวนให้มาดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนาขึ้นที่วัดของท่าน โดยแบ่งเนื้อที่ด้านหลังวัด ตั้งแต่
บริเวณศาลาธรรมไปจนถึงกำแพงด้านหลัง เพื่อใช้เป็นที่สร้างกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
 
  อาจารย์พิชัยและคณะ จึงได้ตกลงดำเนินการไปขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่และดำเนินการก่อสร้างโดยมอบหมาย
ให้อาจารย์ศิริพร กรรณกุลสุนทร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างจนแล้วเสร็จและสามารถเปิดอบรมได้เมื่อปี พ.ศ. 2542 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
   ปัจจุบัน ศูนย์ 1. ประกอบด้วย
   
   1.ศาลากลางน้ำ สำหรับปฏิบัติธรรมรวม จุคนได้ประมาณ 120 คน ปัจุบันอยู่ในระหว่างปรับปรุงใหม่
   2. กุฏิที่พัก จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วยห้องพัก 3 ห้อง แต่ละห้องสามารถพักได้ 6 คน รวม 18 คน มีห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง
สะอาดและสะดวกสบาย
   3. อาคารห้องอาหาร 1 หลัง ใช้เป็นที่เตรียมและรับประทานอาหาร จุคนได้ประมาณ 120 คน แบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วน
รับประทานอาหารและส่วนสำนักงาน
   4. อาคารพักวิทยากร จำนวน 1 หลัง
   5. กุฏิเดิมของวัด ที่หลวงตาอนุญาตให้ใช้เป็นที่พักของโยคี จำนวน 3 หลังใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมในระดับเริ่มต้น โดยมีตารางการ
อบรมเป็นประจำทุกเดือน