ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages"ประวัติความเป็นมา"

ประวัติความเป็นมา

ชื่อภาษาไทย : "มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่"
ชื่อภาษาอังกฤษ : "Chiangmai Vipassana Foundation : Training Center" มูลนิธิศููนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฏิบัติธรรมในแนวสติปัฎฐานสี่ ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อปี พ.ศ.2542
และได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาจิตอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ณ ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ วัดห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คนเกิดความเข้าใจ
ในหลักการเจริญสติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการในสังกัดต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรมการเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐาน และได้จัดตั้งมูลนิธิวิปัสสนาเชียงใหม่ 2 ขึ้นเพื่อรองรับบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานแล้วและอยากที่จะปฏิบัติต่อในเชิงลึกขึ้น
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสราญรมย์วิว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

การบริหารงาน

คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่อำนวยการและดูแลให้การดาเนินงานของมูลนิธิฯเป็นไปโดยเรียบร้อย
2. คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ทำหน้าที่ให้คาปรึกษาและเป็นวิปัสสนาจารย์
ในด้านกิจกรรมอบรมวิปัสสนา ได้แก่
  •  พระอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถรอัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (มรณภาพ)
  • พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งสานักสงฆ์อาสภาราม จังหวัดชลบุรี
  • พระธรรมมังคลาจารย์ พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดพระศรีมหาธาตุจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
  • พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่
  • คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย (ถึงแก่กรรม)
  • วิปัสสนาจารย์จากสานักต่างๆ วิทยากรของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ท่านเจ้าภาพกรรมฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
3.   คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่บริหารและดำเนินการอบรมวิปัสสนา

สถานที่ตั้งสำนักงาน

200 หมู่ 6 หมู่บ้านสราญรมย์วิว 3 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ : 081-4831330, 081-5301844