ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesวัตถุประสงค์...

เพื่อเป็นศูนย์รวมของพุทธบริษัทที่มีกุศลเจตนาร่วมกัน เพื่อร่วมทำงานเสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบัติวิปัสสนา
ในแนวสติปัฏฐานสี่
 
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.  เพื่อส่งเสริมและให้การศึกษาในระดับพื้นฐาน ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐานสี่ ตามหลักสูตรของ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย และแนวอื่นๆ ที่เหมาะสม
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในระดับสูง โดยให้ความสะดวกในด้านสถานที่และจัดหาวิทยากร ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติ
3. เป็นศูนย์กลางของความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฎฐานสี่ ในเรื่องการให้บริการด้านข้อมูลและสถานที่ในการปฏิบัติฯ แก่จังหวัดในภาคเหนือ
4. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมทางจิต แก่พระภิกษุ เยาวชน ข้าราชการ และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป
5. เพื่อเป็นแหล่งสร้างและอบรมบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมด้าน วิปัสสนากรรมฐานจนสามารถทำงานด้านเผยแพร่ เป็นกำลังให้พระพุทธศาสนาต่อไป