ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( งดเว้นการติดต่อวิปัสสนาจารย์โดยตรง )

ประกาศจากทางมูลนิธิฯ
เรื่อง  ของดเว้นการติดต่อวิปัสสนาจารย์โดยตรง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานการบริหารจัดการของมูลนิธิฯ
ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านงดเว้นการติดต่อหรือหารือใดๆ โดยตรงกับทางวิปัสสนาจารย์ เกี่ยวกับการสมัครเข้าอบรม การขอเข้าเก็บอารมณ์ ทั้งตามกำหนดการ และนอกเหนือกำหนดการโดยเด็ดขาด

เนื่องจากเป็นการรบกวนวิปัสสนาจารย์โดยใช่เหตุ และเนื่องจากในการรับสมัครอยู่ในความรับผิดชอบของทางคณะกรรมการและมีฝ่ายรับ ลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วนั้น

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการติดต่อมูลนิธิฯ เกี่ยวกับการสมัครเข้าอบรม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซต์มูลนิธิฯ และหากมีข้อหารืออื่นใด สามารถติดต่อได้ทาง

- โทร. 081-4831330
- Website : เมนู “ติดต่อมูลนิธิ”
- Email : [email protected]
- Facebook : https://www.facebook.com/vipassanacm/messages

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบพระคุณในความร่วมมือจากทุกท่าน
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่