ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesข่าวประชาสัมพันธ์... ( เรียนผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน )

เรียนผู้สมัครเข้ารับการอบรมทุกท่าน

 

เพื่อความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ จึงขอให้ผู้เข้าอบรม มาให้ทันลงทะเบียนใน เวลา 10.00 น. และในวันสุดท้ายต้องเลิกพร้อมกันในเวลา 12.00 น.
ไม่อนุญาตให้ท่านใดกลับก่อนเวลา ไม่ว่าจะเป็นโยคีเก่า หรือ ใหม่ก็ตาม
ถ้าท่านใดไม่สามารถมาได้ทันเวลา หรืออยู่ไม่ครบกำหนด ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาลงสมัครในคอร์สที่ท่านสามารถมาได้ครบแทน

และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมตามที่ได้สมัครไว้ (และผ่านการพิจารณา) ขอให้ท่านแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมล่วงหน้าก่อน 7 วัน เพราะทางมูลนิธิฯ
จะต้องดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม และสั่งอาหารไว้รองรับ ซึ่งแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หากท่านไม่แจ้งขอยกเลิกการเข้าอบรมล่วงหน้า ทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องตัดสิทธิ์ในการสมัครของท่านในครั้งต่อๆ ไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ