ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


22 - 29 มิ.ย. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (22 - 29 มิ.ย. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายอาสา ผิวขำ 24/12/2018 20:44:39 ผ่านการพิจารณา
2 นายพุทธิพจน์ หริณวรรณ 03/03/2019 16:11:55 ผ่านการพิจารณา
3 นายอรรถชัย หาดอ้าน 11/03/2019 17:03:24 ผ่านการพิจารณา
4 นางเกษรา โชคสมัย 23/03/2019 18:21:20 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวกนกวรรณ แต้วัฒนา 23/03/2019 18:28:35 ผ่านการพิจารณา
6 นายนิวัฒน์ พิกุล 23/03/2019 18:43:31 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวเพียงทิพย์ จันทร์แดง 26/03/2019 14:00:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววิลาวัณ โควบุตร 04/04/2019 14:28:46 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวปิยนันท์ เย็นจิตต์ 07/04/2019 20:37:21 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวทิวารัตน์ ต.เจริญ 15/04/2019 16:56:16 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวภัทรมน เกิดลาภผล 22/04/2019 14:45:38 ผ่านการพิจารณา
12 นางผกากรอง สันติสุนทรวัฒน์ 29/04/2019 13:31:27 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวปิยะพร โรจนวารี 29/04/2019 13:34:38 ผ่านการพิจารณา
14 นางจิดาภา หน่อทราย 07/05/2019 04:06:59 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวกมลวรรณ แก้วมาลากูล 11/05/2019 15:54:02 ผ่านการพิจารณา
16 นางณฐวรรณ์ บุญประดับพร 16/05/2019 22:08:49 ผ่านการพิจารณา
17 นายบรรณกิจจา เชื้อยูนาน 17/05/2019 15:42:18 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวนภัสนันท์ บุญบานเย็น 21/05/2019 17:40:58 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวปณิตา มุกดาสกุล 21/05/2019 17:47:17 ผ่านการพิจารณา
20 พระบุญรอด วงค์ใส 22/05/2019 13:40:43 ผ่านการพิจารณา
21 พระเสาร์วัน นันทวังโส 22/05/2019 13:45:01 ผ่านการพิจารณา