ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


9 - 16 มี.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (9 - 16 มี.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวยุพาภรณ์ วิชัยศรี 25/09/2018 18:59:00 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวทิวารัตน์ ต.เจริญ 29/09/2018 21:34:49 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวฑริกา ลิ้มสกุล 27/12/2018 23:11:39 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมกิจไพโรจน์ 29/12/2018 22:05:40 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 03/01/2019 19:26:56 ผ่านการพิจารณา
6 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 03/01/2019 19:28:32 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนภรรคภวิน 06/01/2019 21:39:16 ผ่านการพิจารณา
8 นางพัทธมน ศาลากิจ 10/01/2019 06:27:11 ผ่านการพิจารณา
9 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 16/01/2019 14:05:09 ผ่านการพิจารณา
10 นางฐปนันท์ อินหม่อม 21/01/2019 13:33:34 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอารยา เตชะประเสริฐวิทยา 26/01/2019 09:36:13 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวนิตยา ชาประเสริฐ 05/02/2019 19:09:56 ผ่านการพิจารณา
13 นายนิธิชนม์ มีแสงเพ็ชร 07/02/2019 21:42:21 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวเนาวรัตน์ พรึงลำภู 08/02/2019 20:34:33 ผ่านการพิจารณา
15 นายวริศ บุรกิจภาชัย 09/02/2019 17:25:15 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวรุ่งทิพย์ ธนะติวะกุล 11/02/2019 19:43:32 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ 12/02/2019 13:33:56 ผ่านการพิจารณา