ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


16 - 23 ก.พ. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 ก.พ. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพัลลภา แก้วผดุง 28/09/2018 11:20:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางณัฐกฤตา พิสูจน์ 22/10/2018 17:03:38 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวสุพิชญาณ์ อดิสรศุภวัฒน์ 27/10/2018 06:35:01 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาว ศิวาพร นวปัญญากุล 28/10/2018 08:36:14 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาววัสสาระดี เพชรนัยสัมฤทธิ์ 28/10/2018 08:45:34 ผ่านการพิจารณา
6 นายมงคล จารุจรรยา 02/11/2018 11:06:39 ผ่านการพิจารณา
7 นางลำยอง จารุจรรยา 02/11/2018 11:17:43 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวลิขิตา โรจนทัพพะ 02/11/2018 11:19:44 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวศรัณย์พร เลิศรัตนรังษี 02/11/2018 11:20:23 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวปุณยวีร์ ภู่ทอง 06/11/2018 19:22:47 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวกมลเนตร อินสนธิ์ 14/11/2018 11:50:53 ผ่านการพิจารณา
12 นางกฤษณา เมืองชุม 15/11/2018 11:38:35 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวเกษ ตวงทอง 16/11/2018 10:46:16 ผ่านการพิจารณา
14 นายชานนท์ ชตานนท์ 25/11/2018 18:19:56 ผ่านการพิจารณา
15 นายธนวรรธน์ ด่านเบญจพรรณ 02/12/2018 23:30:38 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา 02/12/2018 23:33:15 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาววรวรรณ แย้มวงษ์ 03/12/2018 16:55:58 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม 13/12/2018 14:09:24 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวพรพิมล พระยางค์พิษณุ 14/12/2018 13:23:32 ผ่านการพิจารณา
20 นายณัฐพัชร์ สิทธิ์รดาธนิสร 15/12/2018 00:37:42 ผ่านการพิจารณา
21 นายวนนท์ รักศิริพงษ์ 15/12/2018 17:23:00 ผ่านการพิจารณา
22 นายนรินทร์ ศาลากิจ 16/12/2018 11:18:53 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ 21/12/2018 07:30:47 ผ่านการพิจารณา
24 นายธานุพล ภู่เทพอมรกุล 22/12/2018 18:36:40 ผ่านการพิจารณา
25 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 22/12/2018 19:33:12 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวสุรีย์พร ฉันทวิทย์ 22/12/2018 21:31:29 ผ่านการพิจารณา
27 นางธิดารัตน์ ทรัพย์สำรวย 23/12/2018 11:12:39 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวแพร ทรัพย์สำรวย 23/12/2018 11:17:10 ผ่านการพิจารณา
29 นางโสมาวดี วรวิสุทธิกูล 26/12/2018 14:48:49 ผ่านการพิจารณา
30 นายศรัณย์ จงศิริลักษณ์ 27/12/2018 17:35:22 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย 29/12/2018 12:04:02 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวมุกพิม อนันตชัย 29/12/2018 19:57:38 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวณัชร สยามวาลา 01/01/2019 15:00:04 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวปัณภัสร์ ยศบุญเรือง 02/01/2019 06:45:19 ผ่านการพิจารณา
35 นายยุทธนา ยศบุญเรือง 02/01/2019 08:53:28 ผ่านการพิจารณา
36 นายภูษณสัก รชตพิสิฐ 04/01/2019 14:17:25 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวกฤตินี พงษ์ธนเลิศ 07/01/2019 22:00:18 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวเพ็ญพักตร์ ศักดิ์ศรีสุวรรณ 11/01/2019 14:38:15 ผ่านการพิจารณา
39 นายปิยะพงศ์ สุนทรายุทธ 11/01/2019 14:46:06 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวอลิสา ศรีจำเริญ 16/01/2019 15:16:40 ผ่านการพิจารณา
41 นายRamon Calleja 16/01/2019 23:26:05 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาววิยะดา เทพชำนิ 18/01/2019 11:29:18 ผ่านการพิจารณา
43 นางพันทวี เสี้ยวยิ้ม 19/01/2019 22:00:52 ผ่านการพิจารณา
44 นางฐปนันท์ อินหม่อม 21/01/2019 14:38:20 ผ่านการพิจารณา
45 นายบรรณกิจจา เชื้อยูนาน 25/01/2019 11:31:27 ผ่านการพิจารณา
46 นางศุภรัตน์ รัตนะ 29/01/2019 11:01:41 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวนพพร เตชศุภกุล 29/01/2019 14:38:26 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวพิมลมาศ วรณิชกุล 29/01/2019 14:43:03 ผ่านการพิจารณา
49 นายมาโนช นฤนาทชีวิน 29/01/2019 14:49:16 ผ่านการพิจารณา
50 นางจันทร์ดี สมบูรณ์ 30/01/2019 07:09:57 ผ่านการพิจารณา
51 นายนิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท 30/01/2019 12:38:22 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวถม รัตนกุล 30/01/2019 13:02:18 ผ่านการพิจารณา
53 นางยุพาวดี เกริกกุลธร 02/02/2019 16:01:51 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 03/02/2019 21:14:09 ผ่านการพิจารณา
55 นางรวิกานจ์ สิริรัตน์ธำรงกุล 04/02/2019 15:16:23 ผ่านการพิจารณา
56 นางเบญจมาศ จันทรางกูร 04/02/2019 16:20:39 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวยลสิริ สยามวาลา 05/02/2019 13:02:50 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาวภาสพิชญ์ อิทธิอนันต์กุล 06/02/2019 13:09:29 ผ่านการพิจารณา
59 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 06/02/2019 13:43:25 ผ่านการพิจารณา
60 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 06/02/2019 14:35:20 ผ่านการพิจารณา
61 นางสาวปูริดา ธีระพงษ์ 06/02/2019 21:20:32 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวปณิตรา ศิลานนท์ 07/02/2019 09:34:34 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ 08/02/2019 22:42:54 ผ่านการพิจารณา
64 นางลักขณา สุขจีน 13/02/2019 10:16:23 ผ่านการพิจารณา