ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 07/03/2018 23:28:51 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวดุษฎี สืบแสงอินทร์ 08/03/2018 11:57:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายชัยวัฒน์ อริยทรัพย์สกุล 22/03/2018 22:18:10 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวพวงผกา พรมภักดี 22/03/2018 22:37:07 ผ่านการพิจารณา
5 นางปจงจิตต์ คำเวโล 01/04/2018 10:29:14 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวปิยนันท์ เย็นจิตต์ 03/04/2018 09:35:38 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวจีรวรรณ เจริญศิลป์ 18/05/2018 15:52:30 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวอุทัยวรรณ สถานานนท์ 31/05/2018 22:54:05 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวอาทิตยา สีเทศ 06/06/2018 11:25:56 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวฟ้าใส ฟินช์ 23/06/2018 20:31:14 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวศุภิกา จันทวานิช 23/06/2018 20:36:04 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวพริ้มเพรา สุนากร 24/06/2018 11:45:58 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวธัญกช แดงนุ้ย 11/07/2018 18:36:57 ผ่านการพิจารณา
14 นางกัลยา เรืองเมือง 15/07/2018 08:44:54 ผ่านการพิจารณา
15 นายจตุรงค์ ศิริพานิชกร 15/07/2018 21:40:28 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวพิมพ์สิตานัน ศรีวิชัย 18/07/2018 16:18:59 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาววรดา สมบุญตนนท์ 02/08/2018 10:54:14 ผ่านการพิจารณา
18 นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม 02/08/2018 16:29:00 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 02/08/2018 19:00:32 ผ่านการพิจารณา
20 นางยินดี กนกศิชริน 11/08/2018 14:44:57 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาววรประภา นาควัชระ 13/08/2018 10:54:00 ผ่านการพิจารณา
22 นายอังณัช์ศราวิน วรารุจิกรณ์ 20/08/2018 10:33:15 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวจุฬาลักษณ์ วชิระภิญโญพงศ์ 09/09/2018 12:44:50 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวบุญตา อินสุรธาร 14/09/2018 08:52:25 ผ่านการพิจารณา
25 นางวัลลภัช สุขสวัสดิ์ 18/09/2018 11:07:13 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาววรรณประภา สุขสวัสดิ์ 18/09/2018 12:01:51 ผ่านการพิจารณา
27 นายสมนึก น้อมศักดิ์ศรี 18/09/2018 17:08:18 ผ่านการพิจารณา
28 นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์ 18/09/2018 17:17:15 ผ่านการพิจารณา
29 นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล 21/09/2018 09:07:49 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวอันนา ใบมงคล 22/09/2018 17:06:16 ผ่านการพิจารณา
31 นางดลพร สุวรรณเตมีย์ 25/09/2018 12:02:06 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวอรรถญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 25/09/2018 12:06:44 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวนวรัตน์ กฤษณวงษ์หงษ์ 01/10/2018 13:03:01 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวรวินดา คล่องสากล 08/10/2018 06:28:25 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวสรียา กาฬสินธุ์ 08/10/2018 08:44:15 ผ่านการพิจารณา
36 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 13/10/2018 22:00:40 ผ่านการพิจารณา
37 นางเนติมา ตั้งสถิตชัย 13/10/2018 22:08:50 ผ่านการพิจารณา
38 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 14/10/2018 01:32:17 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 15/10/2018 16:51:51 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวศิภาวรรณ สุยะสืบ 16/10/2018 14:31:52 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร 16/10/2018 14:58:05 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวปิติพร ไตรสุรัตน์ 17/10/2018 09:14:30 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวระพีภัทร คูนลินทิพย์ 17/10/2018 21:28:20 ผ่านการพิจารณา
44 นายชุติพงศ์ แสงขาว 17/10/2018 21:48:58 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 20/10/2018 08:28:54 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวธัญญรัศม์ เหลืองวัฒนกุล 21/10/2018 11:22:28 ผ่านการพิจารณา
47 นางรัตน์กาญจน์ ลิมปิจำนงค์ 21/10/2018 12:16:07 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 21/10/2018 13:44:13 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวSouksatit Senesengphom 21/10/2018 22:20:14 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวสุวรรณา บุญคูณ 23/10/2018 08:16:34 ผ่านการพิจารณา
51 นายอำไพ พิบูลนุรักษ์ 23/10/2018 10:51:56 ผ่านการพิจารณา
52 นางอุษา พิบูลนุรักษ์ 23/10/2018 10:56:43 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวอุษา จิรพัฒนกุล 23/10/2018 17:54:07 ผ่านการพิจารณา
54 นายDavid Sulzbacher 24/10/2018 12:29:46 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาวธิติมา จันทมงคล 27/10/2018 21:29:28 ผ่านการพิจารณา
56 นางสุชาดา ศรีสกุลชวาลา 27/10/2018 22:48:34 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวอริยาพร มาป้อง 28/10/2018 21:50:24 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 29/10/2018 12:47:57 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวปัณฑารีย์ เมฆมณี 05/11/2018 20:19:25 ผ่านการพิจารณา
60 นางสาวนรินธร ชัยชนะวิจิตร 06/11/2018 09:45:28 ผ่านการพิจารณา
61 นางสาวภาวิณี ผกามาลย์ 06/11/2018 13:43:41 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวนวนุช โชติจรุง 09/11/2018 16:42:25 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวสาวิภา จันทร์ป้อ 11/11/2018 14:35:12 ผ่านการพิจารณา
64 นายธีทัด ภัควัตโภคิน 11/11/2018 14:45:06 ผ่านการพิจารณา
65 นางสาวจารุวรรณ์ ใจมูล 11/11/2018 14:52:56 ผ่านการพิจารณา
66 นางสาวสุภาพร วงศ์สม 11/11/2018 15:03:01 ผ่านการพิจารณา
67 นางภมรวรรณ คาห์ล 12/11/2018 13:32:05 ผ่านการพิจารณา
68 นายจตุภัทร บุญรัศมี 13/11/2018 10:31:56 ผ่านการพิจารณา
69 นายกิจติพงษ์ แสงถวิล 14/11/2018 09:24:47 ผ่านการพิจารณา
70 นางสาวญาณิศา รุจจนเวท 15/11/2018 16:28:47 ผ่านการพิจารณา
71 นางสาวศศิร์กรณ์ ตั้งไพบูลย์ 17/11/2018 11:18:54 ผ่านการพิจารณา
72 นางสาวจันทราทิพย์ เกษนัส 18/11/2018 11:13:38 ผ่านการพิจารณา
73 นางสาวสายสุนีย์ จงสถิตย์กุล 20/11/2018 07:46:48 ผ่านการพิจารณา
74 นายBen Kuechen 25/11/2018 12:58:25 ผ่านการพิจารณา
75 นางNora Louwies 25/11/2018 13:33:27 ผ่านการพิจารณา
76 นางสาวภารณี จินาพันธ์ 25/11/2018 14:01:44 ผ่านการพิจารณา
77 นางปาณิสรา ชาติกานนท์ 28/11/2018 21:39:53 ผ่านการพิจารณา
78 นางสาวจิตระพี บัวผัน 30/11/2018 07:49:32 ผ่านการพิจารณา