ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesศูนย์ฯ 2 (หมู่บ้านสราญรมย์วิว) : อบรมเชิงลึก 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 65

การเก็บอารมณ์นี้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำคัญมาก : ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัครมาทางกล่องข้อความ (Inbox) บน Facebook Page มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ หลังจากส่งใบสมัครแล้ว

และหากใบสมัครผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องส่งผลตรวจโควิดไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนวันลงทะเบียน ซึ่งต้องเป็นเอกสารรับรองการตรวจที่ออกโดยสถานพยาบาลหรือห้องแล็ปที่มีแพทย์หรือผู้ชำนาญการเซ็นรับรอง (ไม่รับผลการตรวจที่ซื้อชุดตรวจมาตรวจเอง)


ให้ท่านตรวจสอบผลการพิจารณาใบสมัครด้วยตนเอง โดยขอให้งดเว้นการโทร, ส่งข้อความ หรือ email มาสอบถามผลการพิจารณาใบสมัคร

ผู้สมัครโปรดศึกษากฎระเบียบก่อนการสมัคร

การเก็บอารมณ์ ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมเบื้องต้น 3 ครั้งขึ้นไป
และอบรมเชิงลึกอย่างน้อย 1 ครั้ง (ครั้งล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน) และทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายไป

ไม่ รับสมัครผู้ที่ติด Blacklist ในกรณีดังต่อไปนี้ สมัครแล้วไม่มาเข้าอบรมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า, ขอกลับก่อน, ผู้ละเมิดกฎระเบียบเมื่อครั้งที่เคยเข้าอบรม,
สภาวะสอนยากและผู้ที่ทาง คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ "ไม่รับเข้าอบรมเด็ดขาด" ทั้งนี้ผลการพิจารณาเข้ารับการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมูลนิธิฯ เป็นอันสิ้นสุด

ให้เตรียมนาฬิกาจับเวลา (Timer) มาด้วย

อนุญาตให้เข้าพักล่วงหน้าได้ 1 วันเท่านั้น โดยให้ระบุในขั้นตอนการลงชื่อด้านท้ายว่า "ต้องการเข้าก่อน 1 วัน"
ทั้ง นี้ทางมูลนิธิฯ จะส่งรายละเอียดการเข้าพักล่วงหน้าให้ท่านทาง email อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นโปรดกรอก email ให้ถูกต้องและหมั่นตรวจเช็ค email

เวลาลงทะเบียน 08.00 – 09.30 น. วันสุดท้ายเลิกเวลา 12.00 น.
"การมาลงทะเบียนสายเกินเวลา 09.30 น. ในวันแรก" และ "การขอกลับก่อนเวลา 12.00 น. ในวันสุดท้าย" 
หรือ "อยู่ไม่ครบตามตารางการอบรม" เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
"การเกลามรรคหยาบย่อมส่งผลต่อการเกลามรรคละเอียด" ดังนั้นจึงโปรดเคารพและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม (ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
รูปถ่าย(รูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น)* :
โรคประจำตัว* :
* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :