ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (11 - 20 ก.ย. 64)

ผู้สมัครโปรดศึกษากฎระเบียบก่อนการสมัคร

ผู้สมัครเข้าเก็บอารมณ์ทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น  มาไม่น้อยกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
และต้องผ่านการอบรมเชิงลึก อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป (ครั้งล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน)
และทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายไป


ไม่รับสมัครผู้ที่ติด Blacklist ในกรณีดังต่อไปนี้ สมัครแล้วไม่มาเข้าอบรมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า, ขอกลับก่อน, ผู้ละเมิดกฎระเบียบเมื่อครั้งที่เคยเข้าอบรม,
สภาวะสอนยากและผู้ที่ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ "ไม่รับเข้าอบรมเด็ดขาด" ทั้งนี้ผลการพิจารณาเข้ารับการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมูลนิธิฯ เป็นอันสิ้นสุด

เก็บอารมณ์ปี 64 รุ่นที่ 2 / 10 วัน

ช่วงเข้าเก็บอารมณ์ 10 วัน : 11 - 20 กันยายน 2564

ช่วงนี้เปิดให้โยคีเก่าที่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติเชิงลึก อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป
ได้มีโอกาสเข้าเก็บอารมณ์ยาว ขั้นต่ำ 10 วัน ที่อยู่นอกเหนือตารางการอบรมปกติ
ซึ่งเน้นการปฏิบัติ ไม่มีไหว้พระสวดมนต์ ไม่มีธรรมะบรรยาย และผู้เข้าเก็บอารมณ์ต้องวิรัติตัวเองตามระเบียบการอย่างเคร่งครัด
โดยจะเริ่มการเข้าเก็บอารมณ์พร้อมกันในวันที่ 1 กันยายน 2564


กำหนดการเข้าเก็บอารมณ์ (รุ่นที่ 2)
10 วัน : 11-20 กันยายน 2564
20 วัน : 11-30 กันยายน 2564


ผู้เข้าเก็บอารมณ์จะต้องมาเริ่มเข้าเก็บอารมณ์พร้อมกันในวันที่ 1 กันยายน 2564 เท่านั้น
และไม่อนุญาตให้เข้าหรือออกนอกเหนือตารางการเก็บอารมณ์ข้างต้นโดยเด็ดขาด


การเตรียมตัวเข้าเก็บอารมณ์ ศูนย์ฯ 2 ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2564
1. ควรเดินทางมาถึงศูนย์ฯ 2 ตามวันที่ได้แจ้งลงสมัครไว้กับทางมูลนิธิฯ โดยขอให้ท่านมาถึงเพื่อให้ทันการลงทะเบียน
ทั้งนี้ขอให้ท่านมาถึงศูนย์ฯ 2 ก่อนเวลา 09.00 น. และเพื่อเข้าปฐมนิเทศและขึ้นกรรมฐานโดยพร้อมเพรียงกันในเวลา 09.30 น.
ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันแรกของการเข้าเก็บอารมณ์  (1 กันยายน 2564) *เน้นย้ำ : ไม่ควรมาสายเกินเวลาที่กำหนดไว้*
วันสุดท้ายเสร็จสิ้นการเก็บอารมณ์เวลา 12.00 น. (เลทไม่เกิน 12.30 น.) *เน้นย้ำ : ไม่กลับก่อนเวลาที่กำหนดไว้*

2. กรณีที่ท่านต้องการเดินทางเข้าพักล่วงหน้าก่อนกำหนด (อนุญาตให้เข้าพัก 1 คืนล่วงหน้า) รบกวนแจ้งทางมูลนิธิฯ ล่วงหน้า
โดยสามารถแจ้งได้ทางช่องทางดังนี้ โทร. 081-4831330 หรือ ทางกล่องข้อความ บน Facebook page "มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่"

3. เมื่อเดินทางมาถึงศูนย์แล้วให้ใช้ประตูเล็กด้านหน้าศูนย์ฯ (ออกแรงผลักแรงๆ) ในการเข้าออกเท่านั้น  (เปิดแล้วปิดประตูทุกครั้ง)

4. ให้ยื่นใบสมัคร ฝากมือถือ และตรวจสอบรายชื่อกุฏิที่พักได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าโรงอาหาร และให้เข้าพักตามกุฏิและเตียงที่ระบุไว้เท่านั้น

5. เคารพกฎระเบียบในการใช้สถานที่และกุฏิที่พักอย่างเคร่งครัด

6. ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าการเก็บอารมณ์ทางผู้ปฏิบัติจะต้องดูแลอินทรีย์ด้วยตัวเอง หากไม่มีเหตุจำเป็น ไม่ควรรบกวนวิปัสสนาจารย์ในยามวิกาลโดยเด็ดขาด

7. ให้วิรัติและสำรวมกิริยาตลอดเวลาที่เข้าเก็บอารมณ์

8. อยู่ให้ครบตามกำหนดเวลาที่แจ้งความประสงค์มา ไม่มีการขออนุญาตกลับก่อนโดยเด็ดขาด

9.  ห้ามมิให้มีการร้องขอสิ่งใดๆ ที่อยู่นอกเหนือระเบียบปฏิบัติที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดไว้ ควรจัดเตรียมสัมภาระที่จำเป็นมาให้พอดีและพอเพียง จะไม่มีการฝากซื้อทุกกรณี

10. ให้เตรียมนาฬิกาจับเวลา (Timer) มาด้วย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทางมูลนิธิฯ ไม่มีให้ยืม

11. งดการติดต่อสื่อสารทุกชนิด ห้ามญาติ/เพื่อนเยี่ยม ตลอดการเก็บอารมณ์

12. เตรียมเครื่องแต่งกายสุภาพชุดขาว ไม่รัดรูป ไม่สั้น หรือคอไม่ลึกจนเกินไป อากาศช่วงกลางวันอาจมีร้อนอบอ้าวบ้าง
และควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย เพราะอากาศจะเย็นบ้างเพราะมีฝนตก

13. ในช่วงการเก็บอารมณ์ จะรับประทานอาหาร 2 มือ (มื้อเช้าและมื้อเพล) และน้ำปานะ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้

14. รักษาความสะอาดในห้องพักและห้องอาหารตามกฎระเบียบของทางมูลนิธิฯ โดยจะมีแม่บ้านเข้ามาช่วยทำความสะอาดภายในกุฎิ 2 วัน/ครั้ง

15. ปฏิบัติตามตารางปฏิบัติที่วิปัสสนาจารย์กำหนดไว้หรือแนะนำให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
#ตารางการปฏิบัติประจำวัน
 04.00 - 06.00 น. : ตื่นนอน ปฏิบัติ
 06.00 - 08.00 น. : ทานอาหารเช้า / ซักผ้า (ผู้เข้าเก็บอารมณ์ 7 วัน ควรเตรียมเสื้อผ้ามาให้พอดีโดยไม่มีการซัก)
 08.00 - 11.00 น. : ปฏิบัติ
 11.00 - 13.00 น. : เพล / ทำความสะอาดหัองพัก
 13.00 - 16.00 น. : ปฏิบัติ / พักดื่มน้ำปานะ
 16.00 - 17.00 น. : กวาดบริเวณศูนย์
 17.00 - 18.00 น. : อาบน้ำ
 18.00 เป็นต้นไป : ปฏิบัติ (ต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 12 ช.ม. ต่อวันเพื่อประโยชน์ของท่านเอง)
หมายเหตุ : ตารางการปฏิบัติอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและตามการพิจารณาของวิปัสสนาจารย์

 16. การสอบอารมณ์จะเป็นไปตามที่วิปัสสนาจารย์กำหนดเท่านั้น  หากยังไม่ถึงเวลาสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติจะต้องดูแลอินทรีย์ตนเอง และยกจิตด้วยตนเอง

17.  เมื่อใบสมัครของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ให้หมั่นติดตามข่าวเกี่ยวกับการเก็บอารมณ์ทางหน้า Facebook page ของมูลนิธิ
หรือให้หมั่นเช็ค email ตาม email address ที่ท่านได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัคร ฉะนั้นจึงควรใส่ email address ให้ถูกต้อง
เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งข่าวหรือประกาศเกี่ยวกับการเก็บอารมณ์จากทางมูลนิธิ

18. ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ 081-4831130 หรือทางกล่องข้อความบน Facebook page "มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่"

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะติดต่อท่านเพื่อส่งรายละเอียดในการเตรียมตัวเข้าเก็บอารมณ์ให้ท่านทาง email อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นโปรดกรอก email ให้ถูกต้องและหมั่นตรวจเช็ค email

เวลาลงทะเบียน 08.00 – 09.00 น. วันสุดท้ายเลิกเวลา 12.00 น.
"การมาลงทะเบียนสายเกินเวลา 09.00 น. ในวันแรก" และ "การขอกลับก่อนเวลา 12.00 น. ในวันสุดท้าย" 
หรือ "อยู่ไม่ครบตามกำหนดการ" เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
"การเกลามรรคหยาบย่อมส่งผลต่อการเกลามรรคละเอียด" ดังนั้นจึงโปรดเคารพและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด


ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม (ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
รูปถ่าย(รูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น)* :
โรคประจำตัว* :
* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :