ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messages*งดจัดอบรม เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19*

ผู้สมัครโปรดศึกษากฎระเบียบก่อนการสมัคร

การอบรมศูนย์ฯ 2 (อบรมเชิงลึก) ผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน (ศูนย์ฯ 1) มาไม่น้อยกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
และ ควรผ่านการอบรมเบื้องต้น (ศูนย์ฯ 1) หรือเชิงลึก (ศูนย์ฯ 2) ครั้งล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน และทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายไป


ไม่ รับสมัครผู้ที่ติด Blacklist ในกรณีดังต่อไปนี้ สมัครแล้วไม่มาเข้าอบรมโดยไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า, ขอกลับก่อน, ผู้ละเมิดกฎระเบียบเมื่อครั้งที่เคยเข้าอบรม,
สภาวะสอนยากและผู้ที่ทาง คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ "ไม่รับเข้าอบรมเด็ดขาด" ทั้งนี้ผลการพิจารณาเข้ารับการอบรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมูลนิธิฯ เป็นอันสิ้นสุด


ให้เตรียมนาฬิกาจับเวลา (Timer) มาด้วย

อนุญาตให้เข้าพักล่วงหน้าได้ 1 วันเท่านั้น โดยให้ระบุในขั้นตอนการลงชื่อด้านท้ายว่า "ต้องการเข้าก่อน 1 วัน"
ทั้ง นี้ทางมูลนิธิฯ จะส่งรายละเอียดการเข้าพักล่วงหน้าให้ท่านทาง email อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นโปรดกรอก email ให้ถูกต้องและหมั่นตรวจเช็ค email


เวลาลงทะเบียน 08.00 – 09.30 น. วันสุดท้ายเลิกเวลา 12.00 น.
"การมาลงทะเบียนสายเกินเวลา 09.30 น. ในวันแรก" และ "การขอกลับก่อนเวลา 12.00 น. ในวันสุดท้าย" 
หรือ "อยู่ไม่ครบตามตารางการอบรม" เป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบมีความสำคัญต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง
"การเกลามรรคหยาบย่อมส่งผลต่อการเกลามรรคละเอียด" ดังนั้นจึงโปรดเคารพและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม (ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
รูปถ่าย(รูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น)* :
โรคประจำตัว* :
* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :