ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (อบรมเชิงลึก)

เนื่องจากทางมูลนิธิฯ มีที่พักจำนวนจำกัด
ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้สมัครได้ทุกท่านตามที่มีการสมัครเข้ามา ทำให้คอร์สดังกล่าวต้องปิดรับสมัครเมื่อมีจำนวนผู้สมัครครบตามที่เรารองรับได้ 
ดังนั้นเพื่อเป็นช่องทางให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรบในกรณีที่คอร์สปิดรับสมัครแล้ว

ท่านสามารถลงชื่อไว้เป็นรายชื่อสำรอง (Waiting List) โดยให้ดำเนินการดังนี้
1. อ่านและทำความเข้าใจในคำแนะนำด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน ไม่ควรเพิกเฉยรายละเอียดใดๆ ไป
2. กรอกใบสมัครที่อยู่ท้ายของรายละเอียดในหน้านี้

ทางฝ่ายทะเบียนจะทำการย้ายชื่อของท่านไปไว้ในคอร์สที่ท่านต้องการจะสมัครหากมีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาแล้วแจ้งยกเลิกการสมัคร
และคุณสมบัตรของท่านผ่านการพิจารณาตามระเบียบ ซึ่งทางฝ่ายทะเบียนจะได้พิจารณาใบสมัครให้ท่านตามลำดับ
ทั้งนี้จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเดียวกัน

และให้ท่านหมั่นเข้ามาเช็คสถานะการพิจารณาใบสมัครอยู่เสมอว่าใบสมัครของท่าน "ผ่านการพิจารณา" แล้วหรือยัง
ด้วยตัวท่านเองได้ที่เมนูหลัก "รายชื่อผู้เข้าอบรม"  (โดยขอสงวนการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หรือทาง email)  
เมื่อใบสมัครของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ท่านศึกษารายละเอียดและเตรียมตัวตามที่แจ้งไว้ในหัวข้อ "ระเบียบการ"
และศึกษาเส้นทาง/คำแนะนำในการเดินทางได้ที่เมนูหลัก "แผนที่"

ทั้งนี้ขอสงวนการติดต่อทางโทรศัพท์ไว้เฉพาะข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ในเว็ปไซต์เท่านั้น

ขอบพระคุณ
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับการประสานงาน ในการเข้ารับการอบรม (ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)


* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
นาย     นาง     นางสาว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
เพศ* : ชาย     หญิง
ศาสนา* :
ที่อยู่* :
รหัสไปรษณีย์* :
อายุ* :
วัน เดือน ปีเกิด*
เบอร์โทรศัพท์* : -
อาชีพ* :
การศึกษา* :
อีเมล์* :
เลขบัตรประชาชน* : - - - -
รูปถ่าย(รูปถ่ายหน้าตรงเท่านั้น)* :
โรคประจำตัว* :
* กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) ทุกช่อง หากท่านไม่แน่ใจหรือไม่มี ให้กรอก "ไม่แน่ใจ" หรือ "จำไม่ได้" แทน
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 [ จำนวน ครั้ง ]
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
เคย ปฏิบัติที่อื่นๆ :
- ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ปี พ.ศ.
พุทโธ สัมมาอรหัง พอง - ยุบ อื่น ๆ
ไม่เคย
บุคคลที่สามารติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน* :
ความสัมพันธ์* :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อผู้สมัคร* :