ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


13 - 20 ก.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ก.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางจันทนิภา ผกายมาศกุล 01/11/2018 21:21:38 ผ่านการพิจารณา
2 นางสุรีย์พร เหลี่ยมสมบัติ 22/11/2018 09:40:28 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวสุดารัตน์ เสาวกูล 22/11/2018 09:47:57 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาววาทินี นุชนารถ 22/11/2018 09:51:36 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพลอยปภัส ฝังรักษ์ 22/11/2018 09:56:21 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวสุมาลี แซ่กอ 22/11/2018 10:05:47 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกุญชรี คชาชีวะ 22/11/2018 10:09:18 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวพรรษา เล้าตระกูล 22/11/2018 10:12:35 ผ่านการพิจารณา
9 นางวรรณวิมล หล่าวเจริญ 14/12/2018 14:21:55 ผ่านการพิจารณา
10 นายอดิศภณต์ บูชา 20/12/2018 15:07:53 ผ่านการพิจารณา
11 นางกัญฐาภร บูชา 20/12/2018 15:11:47 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ 27/12/2018 17:18:21 ผ่านการพิจารณา
13 นายคฑาภาค เตชะกุลตระการ 27/12/2018 17:29:14 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวณัฐนิชา กลับสุวรรณ์ 16/02/2019 23:00:31 รอการพิจารณา