ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


20 - 27 เม.ย. 62 : โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (20 - 27 เม.ย. 62) อ.จุ๋ม 082-4595556

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางอัจจิมา เมืองชื่น 09/10/2018 20:26:52 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาววิวรรษา ภาวะไพบูลย์ 10/10/2018 13:42:23 ผ่านการพิจารณา
3 นางอุราภรณ์ สกุลณ มรรคา 11/10/2018 22:02:53 ผ่านการพิจารณา
4 นางสุมนา พงษ์เทียน 28/10/2018 17:14:24 ผ่านการพิจารณา
5 นางอารีย์ เมฆทัพ 15/11/2018 17:09:30 ผ่านการพิจารณา
6 นางน้ำฝน ทศพลดำเกิง 04/12/2018 14:19:17 ผ่านการพิจารณา
7 นางภัทรวดี เพชรสี 12/12/2018 06:26:03 ผ่านการพิจารณา
8 น.ส.ชัญญา เพชรสี 12/12/2018 07:19:59 รอการพิจารณา
9 นางวนิดา เมฆี 10/01/2019 20:19:47 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวอัจฉรา อินโต 11/01/2019 15:51:39 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาววชิรา อยู่ศุข 15/01/2019 12:59:19 ผ่านการพิจารณา
12 นางบุก เพชรสี 17/01/2019 08:11:49 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวภัคจิรา นักบรรเลง 20/01/2019 11:29:23 ผ่านการพิจารณา
14 นางวิภาพร สันติสุนทรวัฒน์ 24/01/2019 08:45:50 ผ่านการพิจารณา
15 นางกัญญารัตน์ กันน้อย 30/01/2019 10:12:39 ผ่านการพิจารณา
16 นางเกษร ภาษาทอง 30/01/2019 15:55:34 ผ่านการพิจารณา
17 นายนิรันดร์ สันติสุนทรวัฒน์ 07/02/2019 00:07:21 ผ่านการพิจารณา
18 นายสมเกียรติ สัจจวินิจสกุล 10/02/2019 21:19:04 ผ่านการพิจารณา
19 นางยุพาพรรณ กองวรรณ์ 10/02/2019 21:33:22 ผ่านการพิจารณา
20 นางนงนุช เพชรแหวน 11/02/2019 09:51:19 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวอุษา จิรพัฒนกุล 14/02/2019 08:51:16 ผ่านการพิจารณา