ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวภามุก วรุตมะกุล 20/01/2018 13:30:56 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ 29/03/2018 13:11:44 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพุทธา พิบูลนุรักษ์ 20/04/2018 19:29:32 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์ 20/04/2018 19:38:10 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวนวลนุช งามเจตนรมย์ 22/04/2018 23:10:49 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวปราณี เล็กศรีสกุล 13/06/2018 17:30:06 ผ่านการพิจารณา
7 นางวิภาวี เหมพรวิสาร 24/06/2018 16:51:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 02/07/2018 14:20:10 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวปภาวี สันติสุนทรวัฒน์ 03/07/2018 15:36:32 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวเปมิกา สันติสุนทรวัฒน์ 03/07/2018 21:59:21 ผ่านการพิจารณา
11 นางชุรดา อินทรัตน์ 11/07/2018 12:23:53 ผ่านการพิจารณา
12 นางนวลจันทร์ เตชะพิมานวงศ์ 14/07/2018 17:49:59 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวธมลวรรณ ขวัญเมือง 27/07/2018 12:47:52 ผ่านการพิจารณา
14 นายปรีชาพล ดิษยบุตร 02/08/2018 19:09:00 ผ่านการพิจารณา
15 นางอัจฉรา วงษ์ไทย 08/08/2018 12:15:26 ผ่านการพิจารณา
16 นางฐิติพร ปุสสเทวะ 08/08/2018 16:25:18 ผ่านการพิจารณา
17 นายMatthieu Palleros 10/08/2018 17:24:30 ผ่านการพิจารณา
18 นางรุ่งลักษณ์ ดรุนัยธร 19/08/2018 11:03:40 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวกรทิพา บุญญาเสถียร 19/08/2018 15:12:43 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวเขมิกา ศรีวิเศษ 20/08/2018 11:05:26 ผ่านการพิจารณา
21 นางพัทธมน ศาลากิจ 20/08/2018 12:47:36 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวกัตติกา ผ่องไพบูลย์ 21/08/2018 09:59:19 ผ่านการพิจารณา
23 นายณัฐพน เต็มเกียรติวิเศษ 21/08/2018 18:18:45 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวนุช ศรีธัญญา 22/08/2018 22:52:20 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์ณุมาศ 27/08/2018 09:33:26 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวภัทตราภรณ์ กล้าครบ 27/08/2018 11:03:40 ผ่านการพิจารณา
27 นางจีณัฎฐ์ ครองก่ำ 27/08/2018 13:25:26 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวชุติมา จันทร์ทองภักดี 31/08/2018 09:50:57 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวอุมาพร แสงถวิล 01/09/2018 11:02:54 ผ่านการพิจารณา
30 นางอำนวยพร บัตรพิมพ์ 01/09/2018 11:16:12 ผ่านการพิจารณา
31 นายเดวิด โทมัส โซลสะบักเกอร์ 01/09/2018 20:33:19 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวจุฑามาศ แสงทอง 03/09/2018 01:26:50 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวศุภวรรณ ธนพัฒน์เจริญ 05/09/2018 12:32:31 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวณิชารัศมิ์ พรพัฒนาธนกุล 06/09/2018 18:58:47 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวมูเอ จองแดง 07/09/2018 09:51:43 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวนิตยา ด้วงมะโน 08/09/2018 09:03:48 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวจิรพร ตระกลธนสุนทร 09/09/2018 20:50:20 ผ่านการพิจารณา
38 นายภีมคมน์ สิทธิ์วรางค์กุล 13/09/2018 14:36:57 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวพุทธนาภา ลีนานุนารถ 13/09/2018 22:10:36 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาววรรณา เอกตะ 14/09/2018 22:16:02 ผ่านการพิจารณา
41 นายนิคม คนชื่น 16/09/2018 20:50:32 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวนิตยา ฉ่ำดำ 17/09/2018 19:46:59 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวพภัสสรณ์ พันธุรัตน์ 22/09/2018 10:03:07 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวชุติมา อัศวอารี 23/09/2018 16:11:52 ผ่านการพิจารณา
45 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 24/09/2018 14:58:01 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ 25/09/2018 19:55:19 ผ่านการพิจารณา
47 นางลักขณา สุขจีน 26/09/2018 14:37:45 ผ่านการพิจารณา
48 นางอภิพร ศรีบัณฑิต 27/09/2018 17:27:26 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 01/10/2018 20:40:05 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวนิลุบล ประทุมอินทร์ 01/10/2018 22:22:22 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์ 02/10/2018 23:41:32 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวสายลม สัมพันธ์เวชโสภา 04/10/2018 12:20:29 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวกฤตผล เขมกวัฒน์ 05/10/2018 21:04:31 ผ่านการพิจารณา
54 นางอนุโณทัย บุญลูน 08/10/2018 19:00:52 ผ่านการพิจารณา
55 นายศุภสุข ลาภผาติกุล 11/10/2018 14:51:20 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวขวัญจิรา ขวัญศิริโรจน์ 11/10/2018 14:55:48 ผ่านการพิจารณา