ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 02/03/2018 20:12:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวสุดาทิพย์ อาศิรพงษ์พร 15/03/2018 08:02:43 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปาริศานนท์ เชื้อยูนาน 21/03/2018 11:10:45 ผ่านการพิจารณา
4 นางวันวิสา​ นีลเซ่น​ 19/04/2018 21:17:11 ผ่านการพิจารณา
5 นางธนัทนิดา ปรีดานนท์ 27/04/2018 12:14:13 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวอนัญญา ส่วนบุญ 09/05/2018 16:43:33 ผ่านการพิจารณา
7 นางพิมมดา วงค์คำปัน 12/05/2018 17:56:13 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 16/05/2018 09:01:27 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวพิมประไพ แต้อารักษ์ 20/05/2018 16:56:25 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 27/05/2018 11:49:51 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวดีนิจ จิตตนูนท์ 31/05/2018 14:01:13 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวพจมน เปี่ยมปัญญา 31/05/2018 14:09:45 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวฐิตารัตน์ วัชราธรกุลพันธ์ 04/06/2018 07:43:04 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวปัณภัสร์ ยศบุญเรือง 12/06/2018 08:03:12 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวจิณณพัธ รัตนกุล 19/06/2018 23:58:34 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวภัคธีมา อุ่นใจ 20/06/2018 15:49:26 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวครองขวัญ ริยะปาน 21/06/2018 22:36:55 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 25/06/2018 07:42:22 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม 25/06/2018 23:02:31 ผ่านการพิจารณา
20 นายณัชโมร แก้วกุย 26/06/2018 11:21:05 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวนภัสนันท์ บุญบานเย็น 02/07/2018 17:43:23 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวณิชมาศ แซ่โค้ว 04/07/2018 10:53:19 ผ่านการพิจารณา
23 นายสิงห์ชัย ศรีสุวรรณ์ 05/07/2018 12:17:02 ผ่านการพิจารณา
24 นายธันว์ ดรุนัยธร 07/07/2018 20:54:53 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวสุรีรัตน์ จำปา 11/07/2018 15:50:31 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวนันทวรรณ ประมวญพิสุทธิ์ 13/07/2018 15:41:07 ผ่านการพิจารณา
27 นายธนาธิป แต้อารักษ์ 19/07/2018 19:21:38 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวสุธินี สุปรีดิ์วรกิจ 20/07/2018 16:29:02 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวมยุรี ชากลาง 20/07/2018 16:34:15 ผ่านการพิจารณา
30 นายเรืองเดช สุภาพ 20/07/2018 19:13:39 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวอารี สุทธางคกูล 20/07/2018 19:18:18 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวชุลีกร วงศ์ฝั้น 22/07/2018 11:04:11 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวอชิรญา บัวคำนิล 22/07/2018 15:47:20 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวปณัฏฐ์ อมรวรรัตน์ 22/07/2018 17:33:54 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวศิริมา อภินันทนกูล 23/07/2018 21:22:07 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวจงจิต สันติธรรม 23/07/2018 22:02:27 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวนันทิญา สุภัสราอรุณ 24/07/2018 14:34:42 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวกรณิกา มูลสว้สดิ์ 24/07/2018 15:42:08 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวอรทัย ใจแปง 25/07/2018 11:38:30 ผ่านการพิจารณา
40 นางสุพิชา ไตรเดช 26/07/2018 20:31:08 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวณัฐิยาภรณ์ ภู่ทอง 26/07/2018 21:02:01 ผ่านการพิจารณา
42 นายวรท วัฒนจารี 27/07/2018 17:35:48 ผ่านการพิจารณา
43 นายณัฐพล เลิศการค้าสุข 29/07/2018 20:17:40 ผ่านการพิจารณา
44 นางนงคราญ ภู่ทอง 30/07/2018 14:35:21 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร 30/07/2018 14:42:13 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวศศิเลขา สาตราภัย 31/07/2018 08:05:56 ผ่านการพิจารณา
47 นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย 31/07/2018 23:26:24 ผ่านการพิจารณา
48 นายกิตติ โพธิวงค์ 01/08/2018 22:19:33 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวศิริณ เลาศิรินที 03/08/2018 10:46:12 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวรัญชิดา มูลดี 05/08/2018 17:22:12 ผ่านการพิจารณา
51 นายบุญ อำรุงจิตชัย 06/08/2018 15:49:39 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวลลิดา ปรีชาสนองกิจ 07/08/2018 10:18:22 ผ่านการพิจารณา
53 นางภัทรานิษฐ์ นิธิวงศ์รุ่งทวี 07/08/2018 10:30:17 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวรมิดา ยังโหมด 07/08/2018 10:50:06 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาวอุชุตา จิตสะอาด 08/08/2018 15:55:57 ผ่านการพิจารณา
56 นางวันทนา จงวิไลเกษม 09/08/2018 12:11:08 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวเยาวภา จงวิไลเกษม 09/08/2018 12:17:14 ผ่านการพิจารณา
58 นายปณิธิ จักรานนท์ 09/08/2018 12:22:45 ผ่านการพิจารณา