ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายเจนพจน์ หวงกำแหง 01/10/2017 07:06:14 ผ่านการพิจารณา
2 นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมาร์ลัน 01/10/2017 16:08:26 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ 08/10/2017 23:29:18 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวอิสยาภรณ์ ผาภา 11/10/2017 14:34:34 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวปราณี ตันเยี่ยน 11/10/2017 14:49:18 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวอัจฉรา มงคลทอง 19/10/2017 23:41:34 ผ่านการพิจารณา
7 นางวนิดา เมฆี 22/10/2017 20:05:04 ผ่านการพิจารณา
8 นางวิลาวรรณ อยู่เกรียงไกร 23/10/2017 10:56:15 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวปิยวดี อยู่เกรียงไกร 23/10/2017 11:04:52 ผ่านการพิจารณา
10 นางสมพร ปิ่นเงิน 29/10/2017 10:46:34 ผ่านการพิจารณา
11 นางนันท์นภัส ทองกร 02/11/2017 12:43:49 ผ่านการพิจารณา
12 นางผุสดี ฟักทอง 15/11/2017 21:02:40 ผ่านการพิจารณา
13 นายประวิทย์ ฟักทอง 15/11/2017 21:12:09 ผ่านการพิจารณา
14 นางฉวีวรรณ อินจิว 21/11/2017 22:44:01 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวปัฐมาวดี อินทร์แป้น 12/12/2017 09:59:15 ผ่านการพิจารณา
16 นายชัยรัตน์ เชยสวรรค์ 14/12/2017 16:59:23 ผ่านการพิจารณา
17 นางณฐภัค ธนะคำดี ผ่านสำแดง 23/12/2017 20:37:39 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวศรัญญา พิเชฐโชติ 23/12/2017 22:04:49 ผ่านการพิจารณา
19 นางนุชนภา วิวรรธโนภาส 04/01/2018 10:18:34 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวพัฒนีย์ องค์คุณารักษ์ 09/01/2018 14:04:57 ผ่านการพิจารณา
21 นางอลิตา จันทรมังกร 10/01/2018 15:32:03 ผ่านการพิจารณา
22 นางกานดา ปิ่นทอง 19/01/2018 11:47:04 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวพิรุณ หวังขจรกิจ 21/01/2018 17:06:47 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวจินดา มากคำ 24/01/2018 10:48:11 ผ่านการพิจารณา
25 นางระเบียบ เชื้อประดิษฐ์ 01/02/2018 15:05:22 ผ่านการพิจารณา
26 นางอารีย์ ปรีดีกุล 01/02/2018 15:19:58 ผ่านการพิจารณา
27 นางปฏิญญา จันทรัตน์ 02/02/2018 18:38:26 ผ่านการพิจารณา
28 นายธนภัทร โฉมสุข 08/02/2018 11:18:25 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวศศิภัสสร รัตนประเสริฐ 14/02/2018 21:28:23 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวรักชนก สุธรรมมาภรณ์ 19/02/2018 19:31:37 ผ่านการพิจารณา
31 นายชัยยศ ศักดิ์อุดมไชย 22/02/2018 21:40:04 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวพัทยา บัวทอง 23/02/2018 22:03:14 ผ่านการพิจารณา
33 นางสุมนา พงษ์เทียน 25/02/2018 07:16:56 ผ่านการพิจารณา
34 นายบรรจง ศรีไข่มุกต์ 02/03/2018 10:55:18 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 04/03/2018 09:56:48 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวจิตราภา ธนาแสนโชค 06/03/2018 20:38:09 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวภิชา ซาฮู 06/03/2018 23:02:32 ผ่านการพิจารณา
38 นายพานทอง ศรีบุญเรือง 10/03/2018 11:17:42 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวสุธีรา ฐอสุวรรณ 11/03/2018 21:31:31 ผ่านการพิจารณา
40 นายกรัณย์กร กลัดอยู่ 12/03/2018 08:59:03 ผ่านการพิจารณา
41 นายปราช เชื้อประดิษฐ์ 12/03/2018 22:27:25 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวเนื้อทิพย์ ภูเขียว 17/03/2018 22:26:21 ผ่านการพิจารณา
43 นางนพนุช คงสัมมา 26/03/2018 11:10:31 ผ่านการพิจารณา
44 นายอภิพัฒน์ รุจิราวินิจฉัย 02/04/2018 16:30:31 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวนันท์นภัส สุนทรชัยณรงค์ 04/04/2018 11:42:30 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวกรวิภา แสงจันทมณี 15/04/2018 08:06:33 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวรัชดาพร สุคโต 16/04/2018 12:42:23 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวพาทินธิดา ล่วนลอย 16/04/2018 12:51:07 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวญาดา พรมใจสา 19/04/2018 11:27:03 ผ่านการพิจารณา