ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : [email protected]
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายชัยวัฒน์ อริยทรัพย์สกุล 02/10/2017 13:18:13 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพวงผกา พรมภักดี 02/10/2017 22:31:24 ผ่านการพิจารณา
3 นางอำพร สายสนั่น 14/10/2017 10:27:48 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวชนัญญ์มาศ นามนารถ 19/10/2017 12:47:47 ผ่านการพิจารณา
5 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 05/11/2017 09:28:34 ผ่านการพิจารณา
6 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 05/11/2017 17:25:39 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกรวิภา โสมาบุตร 09/11/2017 11:36:04 ผ่านการพิจารณา
8 นายธนัชชัย แสงจันทร์ 09/11/2017 11:42:44 ผ่านการพิจารณา
9 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 18/11/2017 11:10:56 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 20/11/2017 00:43:55 ผ่านการพิจารณา
11 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 20/11/2017 14:24:27 ผ่านการพิจารณา
12 นางอรุณพรรณ แดงประไพ 20/11/2017 14:47:19 ผ่านการพิจารณา
13 นางเกษร จันทร์ศิริโยธิน 30/11/2017 18:36:25 ผ่านการพิจารณา
14 นางสิรดา ปัญญาดี 30/11/2017 18:39:11 ผ่านการพิจารณา
15 นางสุพรรณี อัครยุทธ 04/12/2017 19:28:40 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวแพร ทรัพย์สำรวย 05/12/2017 10:51:29 ผ่านการพิจารณา
17 นางเบญจมาศ จันทรางกูร 07/12/2017 09:15:03 ผ่านการพิจารณา
18 นางอุไร บุญทา 10/12/2017 12:36:22 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวปริสสา สายาลักษณ์ 13/12/2017 15:33:27 ผ่านการพิจารณา
20 นายทัตกมล แสงทองศรีกมล 20/12/2017 17:18:40 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวศศิวิมล สุวรรณ์ทอง 27/12/2017 13:37:43 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาววิรากานต์ แซ่โค้ว 27/12/2017 15:51:54 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาววิยะดา เทพชำนิ 30/12/2017 09:22:33 ผ่านการพิจารณา
24 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 31/12/2017 15:39:35 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวเนธิกา ตันสุขานันท์ 02/01/2018 10:24:19 ผ่านการพิจารณา
26 นายSE WON KIM 04/01/2018 13:02:11 ผ่านการพิจารณา
27 นายนรินทร์ ศาลากิจ 06/01/2018 00:01:33 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวอภิญญา พาทีไพเราะ 06/01/2018 20:30:45 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวจุฑามาส ยะกร 07/01/2018 14:31:43 ผ่านการพิจารณา
30 นายณัฐ สกุลมุทิตา 07/01/2018 17:52:19 ผ่านการพิจารณา
31 นางฐิติชยนันท์ สัมพันธ์ 08/01/2018 13:01:12 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา 09/01/2018 14:03:56 ผ่านการพิจารณา
33 นายธนวรรธน์ ด่านเบญจพรรณ 09/01/2018 14:17:55 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวภัทราวดี นามสีฐาน 11/01/2018 02:49:05 ผ่านการพิจารณา
35 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 11/01/2018 18:44:17 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวนรินธร ชัยชนะวิจิตร 12/01/2018 10:49:44 ผ่านการพิจารณา
37 นางจวงเจิม ใจโต 14/01/2018 16:23:45 ผ่านการพิจารณา
38 นางณัฐชยา โพธิ์ชาธาร 16/01/2018 14:05:53 ผ่านการพิจารณา
39 นางณัฐมนฆน์ พัชรพรปองคุณ 16/01/2018 21:40:11 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวจิตรทิวา พลายแก้ว 16/01/2018 23:34:35 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวเฉลียว ไม้อ่อน 16/01/2018 23:51:17 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวผกากรอง ชูจันทร์ 17/01/2018 00:03:20 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวณัฐจรีย์ ชะมะผลิน 17/01/2018 10:08:44 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาววิไลลักษณ์ วัชรกาฬ 17/01/2018 11:13:17 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวศิวาพร นวปัญญากุล 19/01/2018 10:03:12 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาววัสสาระดี เพชรนัยสัมฤทธิ์ 19/01/2018 10:43:55 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 19/01/2018 21:47:19 ผ่านการพิจารณา
48 นายเสรฎฐวุฒิ จันทรมังกร 21/01/2018 07:20:55 ผ่านการพิจารณา
49 นางณฐวรรณ์ บุญประดับพร 22/01/2018 12:14:32 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวยุวดี จันทร์เดช 23/01/2018 21:46:44 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวราตรี หลาดไธสง 24/01/2018 15:49:46 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาววรรณา เอกตะ 26/01/2018 20:50:36 ผ่านการพิจารณา
53 นางกศิณ์นันท์ เตียวสกุล 28/01/2018 13:26:33 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวเชาวชา บุญมั่น 30/01/2018 17:04:59 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาววิภาดา มาตกำจร 30/01/2018 21:40:41 ผ่านการพิจารณา
56 นางรวิกานจ์ สิริรัตน์ธำรงกุล 02/02/2018 13:37:50 ผ่านการพิจารณา
57 นายณัฐธกูล ไชยสงคราม 04/02/2018 09:00:17 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาวเกศินี วุฒิกรวณิชย์ 04/02/2018 16:00:26 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาววัชราภรณ์ สายสอน 05/02/2018 13:13:19 ผ่านการพิจารณา
60 นางสาวอังศุนิตย์ ทองธนะโรจน์ 06/02/2018 09:17:17 ผ่านการพิจารณา
61 นายพิสิฐชัย ม้าทอง 06/02/2018 09:23:21 ผ่านการพิจารณา
62 นายแสงชัย สุขเจริญโชค 06/02/2018 13:18:44 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวสุรีย์พร ฉันทวิทย์ 07/02/2018 08:59:04 ผ่านการพิจารณา
64 นายพานทอง ศรีบุญเรือง 08/02/2018 13:05:13 ผ่านการพิจารณา
65 นายเชาว์วรรธน์ วงศ์ฝั้น 12/02/2018 14:15:34 ผ่านการพิจารณา
66 นางสาวนวรัตน์ กฤษณวงษ์หงษ์ 14/02/2018 11:05:23 ผ่านการพิจารณา
67 นายธีรพงษ์ วังกานนท์ 14/02/2018 14:17:04 ผ่านการพิจารณา
68 นางสาวสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์ 16/02/2018 20:59:58 ผ่านการพิจารณา
69 นายสุทธิพล จินดาพล 17/02/2018 15:29:22 ผ่านการพิจารณา
70 นายณพวีร์ สัตยาพันธุ์ 18/02/2018 14:10:15 ผ่านการพิจารณา
71 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 19/02/2018 23:15:16 ผ่านการพิจารณา
72 นางสาวพรสวรรค์ ชูจันทร์ 20/02/2018 13:45:45 ผ่านการพิจารณา